Thai Timber.com by Taveekij Wood Mart & Sintavee Wood Industry

  สูตรการคำนวณหาปริมาตรไม้         

ในทางการค้า เราซื้อและขายไม้แปรรูปกันเป็นปริมาตรโดยมีหน่วยเป็น
ลูกบาศก์ฟุต  หรือคิวบิคฟุต(หรือเรียกสั้นๆว่าคิว)

สูตรในการคำนวณ มี ให้เลือกใช้ 2 สูตร เลื่อกใช้โดยดูความยาวของไม้เป็นหลัก

สูตร แรก ใช้ในกรณีที่ ไม้แปรรูปวัดความยาวเป็น ฟุต (ไม้สัก และ ไม้นำเข้าจากอเมริกา)


สูตรมีดังนี้  จำนวนแผ่น x   หนา(นิ้ว)x  กว้าง(นิ้ว) x ยาว(ฟุต)  หาร ด้วย 144
ตัวอย่าง เช่นไม้หนา  1” กว้าง2” ยาว6.5 ฟุตจำนวน 10 แผ่น คิดดังนี้
10 x 1 x 2 x 6.5/144 = 0.90 คิว (ลูกบาศก์ฟุต)

สูตร สอง ใช้ในกรณีที่ ไม้แปรรูปวัดควมยาวเป็น เมตร
(ไม้ ทุกชนิดที่ไม่ใช่ไม้สัก และ ไม้นำเข้าจาก ยุโรป)


สูตรมีดังนี้ จำนวนแผ่น x  หนา(นิ้ว) x  กว้าง(นิ้ว) x  ยาว (เมตร)  คูณ ด้วย .0228
ตัวอย่างเช่นไม้หนา 1”กว้าง 2” ยาว 2.00 เมตรจำนวน 10 แผ่น คิดดังนี้
10 x 1 x 2 x 2.00 x .0228 = 0.91คิว(ลูกบาศก์ฟุต)